Inntektsutvikling for mottakere av ytelser til enslige forsørgere og effekten av økt maksimal ytelse for overgangsstønad

Arbeid og Velferd nr. 4-2010

Av Atle F. Bjørnstad

Tidligere undersøkelser har vist at det er tre ganger så høy sannsynlighet for å være i en lavinntektsfamilie for et barn i en aleneforsørgerhusholdning enn et barn i en husholdning med to forsørgere.  I denne artikkelen undersøker vi utviklingen i pensjonsgivende inntekt for mottakere av overgangsstønad i perioden 1998 – 2008. Vi ser også på utviklingen i inntekten for mottakere av overgangsstønad sammenlignet med andre grupper av enslige forsørgere. Videre ser vi på hvordan utviklingen i inntekt er i tiden etter at de sluttet å motta overgangsstønad, samt på inntektsutviklingen avhengig av om mottakeren hadde inntekt i avgangsåret eller ikke. 

Til slutt undersøkes effekten av økningen i maksimalytelse for overgangsstønad. Økningen i maksimalytelsen, og økningen i minimumsytelsen for andre folketrygdytelser, var en del av regjeringens politikk for fattigdomsbekjempelse. Vi undersøker effekten av økt maksimalytelse i forhold til relative fattigdomsmål.