Av Elisabeth Fougner

Fedre som er selvstendig næringsdrivende tar sjeldnere ut fedrekvote enn fedre med arbeidsinntekt over 4G. De tar også sjeldnere ut mer enn de ukene som er forbeholdt far. Noe av forskjellen kan knyttes til at far driver egen virksomhet, men vi finner også at andre forhold spiller inn, f. eks. at fedre som er selvstendig næringsdrivende er eldre enn fedre med arbeidsinntekt, og at aldersforskjellen mellom mor og far er større i disse parene. Denne artikkelen beskriver hvilke forhold som kan være med på å forklare hvorfor selvstendig næringsdrivende fedre tar ut kortere foreldrepermisjon enn fedre med arbeidsinntekt.