Av Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Mariannne N. Lindbøl

Fra 2007 har det vært en stadig sterkere økning i antall nye uførepensjonister hvert år, særlig gjelder dette for yngre aldersgrupper og for kvinner. Dette har gitt opphav til uro og spekulasjon om hva som er i ferd med å skje. I denne artikkelen vil vi ta for oss to viktige årsaker til de trekkene vi observerer, nemlig den demografiske utviklingen, og konsekvensene av store reformer innenfor det helserelaterte stønadssystemet.