Av Per Kristoffersen og Per Ødegård

Formålet med gjennomføringen NAV-reformen var blant annet at saksbehandlingen skulle bli raskere, samtidig som den skulle frigjøre ressurser til oppfølging av brukerne. Artikkelen baserer seg på data fra to brukerundersøkelser som ble gjennomført våren 2008 og våren 2009 og ser blant annet på om etableringen av NAV-kontor har hatt en positiv betydning for brukernes tilfredshet med NAVs tjenestetilbud. Vi ser også på om andre forhold, blant annet hvordan restansesituasjonen ved NAV-kontorene har hatt betydning for brukertilfredsheten.