Av Sigrid Lande, Jun Yin og Johannes Sørbø

I november 2014 innførte NAV Hedmark en rekke tiltak for å forbedre kvaliteten og styrke arbeidsrettingen i oppfølgingen av ordinære arbeidssøkere. Tiltakene besto i nye eller innskjerpede oppfølgingsrutiner, samt varseltekster i brev og avtaler om at manglende aktivitet for å komme i jobb kan medføre bortfall av ytelser fra NAV. I tillegg ble det formelle ansvaret for å vurdere sanksjoner etter dagpengeregelverket flyttet fra forvaltningsenheten til NAV-kontor. Gjennom 2015 hadde fylket en nedgang i ledigheten, og i denne artikkelen undersøker vi om nedgangen har sammenheng med de iverksatte tiltakene.

I analysen følger vi omfanget av dagpengemottakere og arbeidssøkere uten dagpenger i Hedmark og i en kontrollgruppe av fylker. Vi finner en signifikant nedgang i ledigheten i Hedmark relativt til kontrollgruppen etter at tiltakene ble innført. For dagpengemottakere har nedgangen skjedd ved at arbeidssøkerperioden avsluttes raskere enn før, mens nedgangen i omfanget av arbeidssøkere uten dagpengerettigheter skyldes at færre melder seg som arbeidssøker. Vi observerer riktignok også en redusert tilstrømning av nye dagpengemottakere i Hedmark, men endringene er små og kan skyldes tilfeldigheter.

Ansvaret for å vurdere sanksjoner etter dagpengeregelverket ble i en overgangsperiode forvaltet av egne prosjektmedarbeidere i fylket i tett samarbeid med NAV-kontorene. Likevel er det først når de øvrige tiltakene blir innført at vi ser en signifikant endring i omfanget av arbeidssøkere i fylket. Dette indikerer at flytting av ansvaret for sanksjonering til NAV-kontor må inngå som del av flere tiltak for at det skal få noen betydning for arbeidssøkernes atferd i stort, og dermed ledighetsutviklingen.