Av Ole Christian Lien

I denne artikkelen presenteres en ny indikator for å anslå gjennomsnittlig lengde på antall år i arbeidslivet og antall år som alders- og uførepensjonist. Forventet antall år i arbeidslivet og på ulike pensjonsordninger beregnes ved 17 år og høyere aldre. Resultatene sammenlignes også med resultatene for andre EU-land.

I den nye IA-avtalen for årene 2010-2013 er en av målsettingene at gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med 6 måneder. Vår indikator kan benyttes for å følge med på om vi når dette målet.