Av Torunn Bragstad og Linda Hauge

Geografiske forskjellar i uførepensjonering forklaras til ein viss grad med ulik alderssamansetjing mellom kommunar og fylker. Sida tidleg på 1990-tallet har ein sterk sentraliseringstendens forsterka effekten av ein aldrande befolkning i utkantstrøk, og motvirka den i sentrale strøk. Artikkelen illustrerar mellom anna korleis den fylkesvise utviklinga i prosentdelen uførepensjonistar i befolkninga ville vore med uendra aldersfordeling i perioden 1992-2005.