Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige

Arbeid og velferd nr.1-2018

Av Inger Cathrine Kann, Therese Dokken, Johannes Sørbø og Jun Yin

I denne artikkelen undersøker vi hvordan mobilitet varierer mellom ulike grupper av arbeidsledige som mottar dagpenger. Vi ser både på geografisk og yrkesmessig mobilitet. Vi ser at sannsynligheten for både geografisk og yrkesmessig mobilitet øker når dagpengeperioden nærmer seg slutten.

Vi finner at flytting er den mobiliteten som benyttes minst, og som i størst grad utsettes til dagpengeperioden går mot slutten. Samtidig som det er lav sannsynlighet for å flytte blant de arbeidsledige, viser de stor fleksibilitet når det gjelder pendling og spesielt yrkesmessig mobilitet. Mange begynner å jobbe i et annet yrke enn det de hadde før de ble ledige. Dette kan vise seg å være en viktig egenskap ved den norske arbeidsstyrken, for eksempel i møte med framtidig automatisering og digitalisering. Arbeidsledige er mer mobile når arbeidsledigheten er høy. Når det gjelder endring i arbeidsledighet, er resultatene usikre og sprikende, bortsett fra at menn har økt sannsynlighet for å pendle når ledighetene øker.

Det er stor variasjon i mobilitet mellom ulike grupper arbeidsledige. Vi finner at de som har ektefelle og barn i større grad bytter yrke og i mindre grad pendler og flytter. Yrkesmobilitet og flytting er mindre vanlig for permitterte, men de pendler derimot oftere enn ordinære ledige, og har som forventet langt større sannsynlighet for å få jobb lokalt i samme yrke.

Både høy utdanning og høy inntekt før man ble ledig gir økt sannsynlighet for å være mobil, både yrkesmessig og geografisk. Det kan henge sammen med at de taper mer økonomisk på å være arbeidsledig, og at de har flere jobber å velge mellom enn personer som har lite utdanning og lav inntekt.

Mobiliteten varierer mellom arbeidsledige i ulike fylker. Flytting er minst vanlig i Oslo og Akershus og mest vanlig i Finnmark, mens pendling er mest vanlig i fylkene rundt Oslo og Akershus. Rogaland, som opplevde en svært kraftig økning i ledigheten i perioden vi ser på her, har lite flytting sammenlignet med andre fylker.

Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige (pdf)