Av Espen Halland Dahl

Motivet for pensjonsreformen var i utgangspunktet å gjøre pensjonssystemet økonomisk bærekraftig i møtet med de demografiske utfordringene som ligger i tiden fremover. Et av delmålene med det nye pensjonssystemet er at det i en viss utstrekning skal rette opp skjevheter som kommer av forhold i arbeidslivet. Med bakgrunn i innføringen av pensjonsreformen fra nyttår neste år, vil vi i denne artikkelen analysere de langsiktige fordelingseffektene reformen gir.