Av Åshild Male Kalstø og Inger Cathrine Kann

I denne artikkelen studerer vi den samlede utviklingen for mottak av helserelaterte ytelser i befolkningen mellom 18 og 66 år, fra 2001 til 2017. Ytelsene vi ser på er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Fra 2004 til 2010 holdt andelen av befolkningen som mottok en helserelatert ytelse seg stabil på rundt 18 prosent. Etter 2010 har andelen gått ned, og ved utgangen av 2017 var det 16,9 prosent av befolkningen som mottok en helserelatert ytelse.

Når vi ser på de helserelaterte ytelsene hver for seg har det vært mer bevegelser. Andelen som mottar sykepenger har vært relativt stabil siden 2004, og lå ved utgangen av 2017 på 3,7 prosent av befolkningen i alderen 18–66 år. Andelen av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger har hatt en nedadgående trend siden 2010 og lå på 4,1 prosent ved utgangen av 2017, mens andel med uføretrygd lå på 9,4 prosent. Andelen med uføretrygd gikk klart ned fra 2004 til 2008, med innføringen av tidsbegrenset uførestønad, og har siden ligget relativt stabilt.

Befolkningssammensetningen i Norge har endret seg mye siden 2001. Vi har fått stadig flere eldre. Siden helsen blir dårligere med alderen bidrar dette isolert sett til flere på helserelaterte ytelser. På tross av at vi har fått en eldre befolkning har altså likevel andelen på helserelaterte ytelser gått ned. Det kan tyde på bedre helse i befolkningen og/eller at det er blitt lettere å være i arbeidslivet med redusert helse sammenlignet med tidligere. Hadde vi hatt like stor andel mottakere av helserelaterte ytelser på hvert alderstrinn i 2017 som i 2001 hadde andelen mottakere i alt hvert 1,1 prosentpoeng høyere enn det vi har i dag.

Blant de unge (18–29 år) mottok 7,0 prosent en helserelatert ytelse ved utgangen av 2017. Andelen unge som mottar sykepenger har gått ned, mens andelen som mottar arbeidsavklaringspenger økte frem til 2010, for så å falle. Andel unge som mottar uføretrygd har derimot økt betydelig siden 2010. Dette skyldes en økning i antall mottakere av uføretrygd blant 18–åringene, og at disse fortsetter å ha uføretrygd når de kommer i 20-årene.

 

ENGLISH SUMMARY

Fewer receive health-related benefits – Healthier population.

In this article, we study the overall development for health-related benefits in the years from 2001 to 2017. The benefits we examine are sickness benefit, work assessment allowance and disability benefit. The share of the population receiving a health-related benefit remained stable at around 18 per cent from 2004 to 2010. Since then the share has declined, and by the end of 2017 16.9 per cent of the population aged 18-66 years received a health-related benefit.

When we observe the three benefits separately, we see more differences. The share receiving sickness benefits has been relatively stable since 2004. At the end of 2017, 3.7 per cent of the population aged 18–66 received this benefit. The share receiving work assessment allowance has dropped since 2010 and was 4.1 per cent at the end of 2017, while the share with disability benefit was 9.4 per cent. The share with disability benefit declined from 2004 to 2008, with the introduction of time-limited disability benefit, and has since remained relatively stable.

The population in Norway has changed since 2001, and now consist of more elderly people. Since health deteriorates with age, this development contributes to more people receiving health-related benefits. However, despite the fact that we have an older population, the share receiving health-related benefits has decreased. This may indicate better health in the population and / or that it has become easier to work with reduced health compared to earlier. The percent receiving a health-related benefit in 2017 would have been 1.1 percentage points higher if we had the same share of recipients at each age level as in 2001.

 Among the youngest recipients (18–29 years), 7.0 per cent received a health-related benefit at the end of 2017. The share of young people who receive sickness benefits has declined, while the share who receive work assessment allowance increased until 2010 and has since been reduced. The share receiving disability benefits has on the other hand increased significantly since 2010. This is due to an increase in the number of recipients of disability benefits among the 18-year-olds, and that these continue to receive disability benefits when they are in their 20s.