Av Ira Malmberg-Heimonen, Sidsel Natland og Anne-Grete Tøge

«Helhetlig, Prinsippstyrt, Metodisk Tilnærming (HPMT) er en modell, en metodikk og et oppfølgingsprogram, utviklet av NAV for å styrke veilederrollen. Denne artikkelen presenterer resultatene fra en evaluering av innføringen av HMPT blant veiledere i Kvalifiseringsprogrammet.