Av Jorunn Furuberg, Anne-Cathrine Grambo og Torbjørn Årethun

Fram mot 2030 vil vi stå overfor flere utfordringer på arbeidsmarkedet. Blant disse står aldringen i befolkningen sentralt.

Artikkelen tar for seg ulike forhold som vil virke inn på hvordan arbeidsmarkedet blir seende ut fram mot 2030. Størrelsen på arbeidsstyrken vil avhenge av den demografiske utviklingen, størrelsen på arbeidsinnvandringen, yrkesdeltagelsen blant både kvinner, menn og eldre, og pensjoneringsmønsteret i befolkningen. Etterspørselen etter arbeidskraft vil blant annet avhenge av næringsutviklingen, den teknologiske utviklingen, næringspolitikken og innretningen på de offentlige utgiftene.

Vi ser også på hvilke utfordringer som følger av ”eldrebølgen” og av at en stadig økende del av befolkningen i arbeidsfør alder mottar helserelaterte ytelser.