Arbeidsevnevurderingen: Reell brukermedvirkning?

Arbeid og velferd nr.2-2015

Av Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima

Brukere som tar en aktiv rolle i egen sak er et sentralt mål. Denne artikkelen handler om brukermedvirkning i arbeidsevnevurderinger. Datamaterialet består av en spørreundersøkelse besvart av 1578 NAV-veiledere og 65 kvalitative intervjuer med blant annet brukere.