Kortere makstid på AAP ga flere i arbeid og raskere uføretrygd