Koronakrisa førte til stor auke i tapte årsverk i 2020