Omverdensanalyse 2019

  • Befolkningen øker langsommere enn før som følge av lavere fødselstall og innvandring. Flere eldre gjør det mer krevende å sikre bærekraftige velferdsordninger og vil utfordre arbeids- og velferdspolitikken. Flere brukere og at NAV trolig får lavere driftsbudsjetter framover, tilsier at NAV må drives 15 prosent mer effektivt i 2030. Det vil kreve sterk satsing på digitalisering og automatisering og tøffere prioriteringer basert på kunnskap.
  • Vi venter at omstillingstakten i arbeidslivet vil øke som følge av teknologisk utvikling, fortsatt høy globalisering og det grønne skiftet. Færre jobber enn tidligere antatt vil automatiseres helt bort, men OECD anslår samtidig at omkring én av fire jobber vil gjennomgå store endringer. Teknologien vil skape mange nye jobber, men de vil komme i andre yrker og kan komme andre steder i landet enn der jobbene forsvinner. NAV vil få en viktig rolle i å lette omstillingene og bidra til økt mobilitet i arbeidslivet.
  • Folks forventninger til NAV øker raskt i takt med opplevelsen av stadig bedre tjenester ellers i samfunnet. Digitaliseringen vil gi NAV nye muligheter til å utvikle bedre og mer personlig tilpassede tjenester, til bedre samordning på tvers av NAV og offentlig sektor og til å gjøre mer treffsikre prioriteringer.