Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Oppdraget var å gjøre en undersøkelse om oppfølgingen av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. For å undersøke oppfølgingen, benyttet direktoratet informasjon fra saksmapper og intervjuer med langtidsmottakereog ansatte ved NAV-kontorene.

Økonomisk sosialhjelp er omtalt som «velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett» og skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. Hovedprinsippet er at det skal gjøres konkrete og individuelle vurderinger av både hjelpebehovet og stønadsbeløpet.

Selv om NAV-kontorene i mange tilfeller gir sosiale tjenester i tråd med loven, viser denne undersøkelsen at det også er bekymringsfulle forhold. Blant annet blir vurderingene knyttet til hjelpebehov og utmåling ofte standardiserte, og undersøkelsen viser få spor av de vurderingene sosialtjenesteloven forutsetter for å sikre forsvarlig stønad til hver enkelt. Det viser seg også at det lave stønadsnivået og bekymring knyttet til økonomi kan virke nedbrytende på langtidsmottakeren og være et hinder for å komme i arbeid.

Det kom også fram at når det gjelder vilkåret om aktivitet, bruker flere NAV-kontorer standardaktiviteter i stedet for at hver enkelt får en individuell vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Det gjør at aktivitetene ofte blir kortsiktige og lite målrettet, og at mulighetene for å komme nærmere arbeid i verste fall kan svekkes.

Tidspress og stramme kommunebudsjetter gjør at veiledere ved noen NAV-kontorer mener de ikke har anledning til å følge opp langtidsmottakerne av sosialhjelp slik de ønsker. Noen mener det er for tette skott mellom kommunale og statlige styringslinjer i kontorene.

De som er lengst unna arbeidslivet, er også de som lettest blir «innelåst» på økonomisk sosialhjelp. Noen barrierer peker seg ut: Utilstrekkelige ferdigheter i norsk, lav faglig kompetanse, og fysiske eller psykiske helseplager. Tiltak som retter seg direkte mot en eller flere av disse barrierene vil ha stor nytteverdi.

 

Gjennomgang av sosiale tjenester for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (pdf)