Tall på behandlede saker og utbetalinger

  • 767 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
  • 5 537 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
  • 279 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.
  • Pr. 1. juli 2021 er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 295 millioner kroner.
  • 145 personer har søkt erstatning
  • 48 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 4,9 millioner kroner
  • 97 personer har fått kravet helt avslått
  • 57 personer har klaget på avslagene
  • 38 klagesaker er sendt videre til klagenemnda
  • 78 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker som gjelder domfelte personer etter 1.6.2012 er ferdigbehandlet.