Tall på behandlede saker og utbetalinger

 • 789 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.
 • 6 398 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på ytelser.
 • 299 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.
 • Vi vet ikke hva det totale omfanget av berørte tilbake til 1994 er. Men det er trolig færre som er rammet før 1.6.2012 enn etter 1.6.2012. For perioden etter 1.6 2012 er det i overkant av 7000 personer som er berørt av feiltolkningen.
 • Pr. 31. desember 2021 er det totale økonomiske omfanget av utbetalinger og sletting av gjeld på om lag 363 millioner kroner.
 • 161 personer har søkt erstatning
 • 57 personer har fått innvilget erstatning til totalt ca. 6,1 millioner kroner
 • 102 personer har fått kravet helt avslått
 • 65 personer har klaget på avslagene
 • 49 klagesaker er sendt videre til klagenemnda
 • 86 domfelte er berørt av feiltolkningen. Samtlige saker er ferdigbehandlet.
 • Ytterligere 58 anmeldte personer er berørt, men disse sakene har ikke ført til domfellelse.