Mange av tilboda kombinerer behandling med deltaking i arbeidsretta tiltak. Ordningane er tilrettelagde for personar med ulike typar psykiske helseproblem, alt frå lette depresjonar til tunge psykiske lidingar.

NAV har eit breitt spekter av tilbod og tiltak til denne målgruppa. Tilboda varierer frå fylke til fylke. I Vestland finst følgjande tilbod:

IPS - individuell jobbstøtte Studier med støtte «Sjåast i morgon!» Senter for jobbmestring i Vestland Veilednings- og oppfølgingslos Vilje Viser Vei-tiltak

Marianne Bjørkly er koordinator for arbeid, psykisk helse og rus i Vestland: mob: 958 86 542 e-post: marianne.bjorkly@nav.no