Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 427 482 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (36,2 %) og psykiske lidelser (21,2 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet hadde Nedre Eiker med 6,8 prosent, Flesberg med 6,6 prosent og Ringerike med 6,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 4,0 prosent og Hemsedal med 4,5 prosent.

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 7,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,3 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for både kvinner og menn.

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 8,5 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 6,5 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 var det næringen jordbruk, skogbruk og fiske som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldt hadde 22,4 prosent en gradert sykmelding. Det var en økning sammenlignet med 1. kvartal 2018. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.