Nedgang i sykefraværet i Akershus

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i Akershus. Det var en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, også en nedgang på 1,4 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal representerte 905 496 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (34,2 %) og psykiske lidelser (20,7 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk. 

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Akershus. Det høyeste sykefraværet hadde Hurdal med 7,7 prosent og Nes med 6,9 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 4,1 prosent og Asker med 4,3 prosent.

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 7,0 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,9 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for menn, mens sykefraværet for kvinner var omtrent uendret. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på

8,0 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 6,3 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 var det næringen overnattings- og serveringsvirksomhet som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldt hadde 21,7 prosent en gradert sykmelding. Det var en økning sammenlignet med 1. kvartal 2018. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

 

Fakta

På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år.

Fra og med 4. kvartal 2018 har NAV og SSB benyttet en ny beregningsmetode for de avtalte dagsverkene i sykefraværsprosenten.

I den tidligere betregningen korrigerte vi de avtalte dagsverkene for ferie. Dette har vi nå sluttet med for å redusere utvalgsikkerheten og bedre kvaliteten på sykefraværsstatistikken.