HelseIArbeid har to hovedelementer:

  1. Bedriftstiltak:Helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen
  2. Individtiltak:Rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring (HelseIArbeid team/Poliklinikk)

HelseIArbeid er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet, tverrfaglig utredning og avklaring som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse.

Bedriftstiltak

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter i Troms og Finnmark, med fokus på helse-fremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Gjennom å formidle kunnskap om vanlige helseplager til ledere og ansatte, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte kan få et bedre arbeidsliv til tross for plagene. Mer kunnskap vil også styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse.

Kontaktinformasjon, NAV arbeidslivssenter i Troms og Finnmark

Telefon: 55 55 33 36E-post: nav.arbeidslivssenter.troms.og.finnmark@nav.no 

Individtiltak - utredning og behandling

HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. HelseIArbeid tilbyr mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet eller studier. Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.

Målgruppe

Individer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær.

HelseIArbeid har et tverrfaglig team som gir utredning og mulighet for oppfølging av både psykiske helseplager og muskel-/skjelettplager. Vi tilbyr utredning og vurdering av behandlingsbehovet for pasienter med psykisk helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier. Teamet gir et tilbud om avgrenset psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi.

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase.

Henvisninger

Henvisninger må komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller manuell terapeut.

Elektronisk henvisningsadresse: «Raskere tilbake Somatikk» eller «Raskere tilbake Psykiatri»

Arbeidsområder

Utredning, diagnostisering og veiledning/oppfølging ved muskel/skjelettplager og psykiske plager. Behandling og/eller veiledning knyttet til arbeids- og/eller studierelaterte utfordringer.

Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist og pasient.

Veiledning/oppfølging

Som for eksempel 2- eller 10 dagers tverrfaglig gruppetilbud, veiledning fra NAV-personell, behandlings- eller oppfølgingssamtaler med psykolog, øvelses- og injeksjonsbehandling for skulderplager, etc.

Se mer om HelseIArbeid her: