Les denne saken på bokmål

Har du nokon tankar om kva du som arbeidssøkar treng for å få napp på jobben du har søkt på? Kan du bli betre på å spisse jobbsøknaden og CV-en? For nokon er det berre litt relevant erfaring frå arbeidslivet som skal til for å lykkast med å få jobben. For fleire tips sjå våre «jobbsøkertips».

Nedanfor har vi laga ei oversikt over aktuelle tiltak og kurs som kan vere aktuelt for deg som er arbeidssøkar hos NAV. Viss nokon av dei ser interessante ut, anbefaler vi at du tek kontakt med din rettleier på nav.no, gjennom aktivitetsplanen på Ditt NAV. Rettleier vil vurdere om du kan få eit slikt kurs eller tiltak.

Oversikt over utvalde tiltak/kurs for arbeidssøkarar i Rogaland:

  • Jobbsøkarkurs

Målet med kurset er å få god kunnskap om jobbsøkarprosessen. Etter gjennomført kurs skal deltakarane meistre ulike verktøy og metodar som aukar moglegheitene for jobb. Individuell tilpassing og rettleiing skal vektleggast i alle tema og aktivitetar.

  • Jobbsøkarkurs for unge i Stavanger eller Haugesund

Målet med kurset er å tileigne seg kunnskap om eigne moglegheiter på jobbmarknaden; bli bevisste på eigen kompetanse og styrkar; lære korleis aktivt søke jobb; kunne orientere seg på arbeidsmarknaden og bli aktive jobbsøkarar; ved behov få kunnskap om moglege utdannings/opplæringsløp.

  • Grunnleggande data med jobbsøk

Dette kurset passar for deg som ikkje er van med å bruke data noko særleg. Kurset gjer grunnleggande IT-forståing slik at du vert meir rusta til å søke på jobbar digitalt. Du lærer meir om til dømes Exel, PowerPoint og tekstbehandling.

NAV tilbyr òg bransjespesifikke kurs som mellom anna:

  • Stillaskurs  

I kurset lærer du å montere og demontere ulike stillastypar. Helse miljø og tryggleik er vektlagt i kurset. Det er også planlegging, å jobbe etter planen og vurdere eiget arbeid. Kurset gir eit kursbevis som visar innhaldet i kurset og bekreftar at du kan bygge stillas med øvste golvhøgde over 9 meter.

  • Masseforflytningsmaskiner – gravemaskin, dumpere mm.

På kurset for du praktisk og teoretisk opplæring for å bestå maskinførarprøven. Den første veka lærer ein om det teoretiske knytte til masseforflytningsmaskiner med etterfølgjande teorieksamen. Dei resterande 3 vekene er det praksis i kvar av dei tre typane anleggsmaskinene:

M2 – Gravemaskin

M4 – Hjullaster

M6 - Dumper

  • Truckførarkurs

På Truckførarkurset kan du få moglegheita til å ta sertifikata for T1, T2 og T4, som er dei mest vanlege truck sertifikata. Det er òg moglegheit for å ta T3 og T5  

  • Menn i helse

Menn i helse er for menn mellom 25 til 55 år. Deltakarane får tittelen helserekrutt og det blir tilbode eit komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeidar. Menn i helse er eit samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Les meir om Menn i helse  

Fullfør vidaregåande opplæring - nytt tilbod til deg som er permitterte eller arbeidsledig

Du som er permittert eller arbeidsledig får no sjansen til å fullføra vidaregåande opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse. Tilbodet er for deg som ikkje har fullført vidaregåande opplæring tidlegare. Det er Rogaland fylkeskommune som tilbyr og har ansvar for voksenopplæring.