Les denne saken på bokmål

Har du nokon tankar om kva du som arbeidssøkar treng for å få napp på jobben du har søkt på? Kan du bli betre på å spisse jobbsøknaden og CV-en? For nokon er det berre litt relevant erfaring frå arbeidslivet som skal til for å lykkast med å få jobben. For fleire tips sjå våre «jobbsøkertips».

Nedanfor har vi laga ei oversikt over aktuelle tiltak og kurs som kan vere aktuelt for deg som er arbeidssøkar hos NAV. Viss nokon av dei ser interessante ut, anbefaler vi at du tek kontakt med din rettleier på nav.no, gjennom aktivitetsplanen på Ditt NAV. Rettleier vil vurdere om du kan få eit slikt kurs eller tiltak.

Oversikt over utvalde tiltak/kurs for arbeidssøkarar i Rogaland:

  • Jobbsøkarkurs

Målet med kurset er å få god kunnskap om jobbsøkarprosessen. Etter gjennomført kurs skal deltakarane meistre ulike verktøy og metodar som aukar moglegheitene for jobb. Individuell tilpassing og rettleiing skal vektleggast i alle tema og aktivitetar.

  • Jobbsøkarkurs for unge i Stavanger eller Haugesund

Målet med kurset er å tileigne seg kunnskap om eigne moglegheiter på jobbmarknaden; bli bevisste på eigen kompetanse og styrkar; lære korleis aktivt søke jobb; kunne orientere seg på arbeidsmarknaden og bli aktive jobbsøkarar; ved behov få kunnskap om moglege utdannings/opplæringsløp.

  • Grunnleggande data med jobbsøk

Dette kurset passar for deg som ikkje er van med å bruke data noko særleg. Kurset gjer grunnleggande IT-forståing slik at du vert meir rusta til å søke på jobbar digitalt. Du lærer meir om til dømes Exel, PowerPoint og tekstbehandling.

NAV tilbyr òg bransjespesifikke kurs som mellom anna:

  • Vekterkurs

Kurset er ein introduksjon til vektaryrket og gir deg teoretisk og praktisk grunnopplæring for å kunne jobbe som vektar i eit godkjent vaktselskap. 

  • Prosjektstyringskurs

Prosjektkompetanse er etterspurd i alle bransjar og på ulike nivå. Eit eksamensbevis på høgskulenivå kan være ein døropnar til mange jobbar. For høgt utdanna er internasjonal prosjektsertifisering (PRINCE2 Foundation) ofte eit krav sjølv om du ikkje skal vera prosjektleiar. Denne prosjektmetodikken har vore svært utbreidd både i offentleg og privat sektor og kan vera det lille ekstra som opnar døra til nye bransjar.  

  • Stillaskurs  

I kurset lærer du å montere og demontere ulike stillastypar. Helse miljø og tryggleik er vektlagt i kurset. Det er også planlegging, å jobbe etter planen og vurdere eiget arbeid. Kurset gir eit kursbevis som visar innhaldet i kurset og bekreftar at du kan bygge stillas med øvste golvhøgde over 9 meter.

  • Menn i helse

Menn i helse er for menn mellom 25 til 55 år. Deltakarane får tittelen helserekrutt og det blir tilbode eit komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeidar. Menn i helse er eit samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Les meir om Menn i helse  

Fullfør vidaregåande opplæring - nytt tilbod til deg som er permitterte eller arbeidsledig

Du som er permittert eller arbeidsledig får no sjansen til å fullføra vidaregåande opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse. Tilbodet er for deg som ikkje har fullført vidaregåande opplæring tidlegare. Det er Rogaland fylkeskommune som tilbyr og har ansvar for voksenopplæring.