NAV Arbeid og helse Oslo bistår personer som har behov for veiledningsbistand som går utover den bistand de lokale NAV-kontorene kan gi. I første rekke vil dette være personer som opplever særlige vansker med å finne gode løsninger i forhold til arbeid.

Hos oss kan du snakke med arbeidspsykolog, pedagog eller andre fagfolk som har spesialisert seg på forholdet mellom menneskers forutsetninger og arbeidets krav. Kontoret har bred erfaring med å hjelpe folk med avklaring av interesser, personlige ressurser, og andre faktorer som er viktige i forhold til arbeid. Vi kan hjelpe deg til å se hvilke muligheter du har, og til å finne realistiske og gjennomførbare løsninger som du ser deg tjent med.

Alle fagpersoner følger de fagetiske prinsipper som gjelder for nordiske psykologer. Disse prinsippene omhandler respekt og ivaretakelse av personlig integritet, konfidensialitet og beskyttelse av dine interesser, krav til profesjonalitet og til faglig forsvarlig bruk av metoder.

I tillegg til å bistå deg, er NAV Arbeid og helse Oslo også faglig rådgiver og samarbeidspartner for saksbehandlerne i NAV. Det er din saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor som har ansvar for å godkjenne og å sette i gang eventuelle tiltak i forbindelse med de handlingsplaner vi i fellesskap kommer frem til.

Hvordan få samtale hos NAV Arbeid og helse Oslo?

NAV Arbeid og helse Oslo betjener registrerte arbeidssøkere bosatt i Oslo. For å få gjort avtale med oss må du henvende deg til NAV-kontoret i din bydel, som henviser videre til oss. Etter at du har fått en henvisning fra ditt NAV-kontor, kan vi enten møte deg på NAV-kontoret eller hos NAV Arbeid og helse Oslo, adresse C.J. Hambros plass 2 (like ved Tinghuset).

Individuelle samtaler og gruppesamtaler

Vi tilbyr både individuelle samtaler og gruppebasert bistand.

Individuelle samtaler De individuelle samtalene retter seg mot å få frem positive muligheter og egenskaper, finne veier rundt opplevde hindringer og kommer frem til gode handlingsplaner som passer for deg.

Gruppebaserte tilbud De gruppebaserte tilbudene er tilrettelagt for mange ulike målgrupper. Yrkesvalgrådgivning i grupper er et tilbud som sikter mot å tilføre større egenforståelse, avklaring av motivasjon og holdninger som er viktige i forhold til arbeid, og kunnskap om utdanningsmuligheter og om arbeidslivet. Her utgjør gruppen selv en viktig ressurs, blant annet som et reservoar av kunnskap og erfaringer.