Brukermedvirkning skal understøtte NAV-reformens overordnede mål om å etablere en arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov. Brukermedvirkning på området bil og utstyr er lagt til hvert bilsenter.

Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene bil og utstyr. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle et enhetlig tilbud til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå. Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene som Bilsenteret har ansvar for. Brukerutvalget skal bidra til god kvalitet på tjenestetilbudet og god service til brukerne samt identifisere og belyse utfordringer på områdene bil og utstyr når det gjelder kvalitet, medvirkning, regelverk m.m.

Brukerutvalgets representanter

FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Anita Sjøstrøm Terje Erlandsen Irene Sanden  Arne Hunn

NHF – Norges Handikapforbund Anders Nupen Hansen  Atle Haglund 

Referat

Møtereferat 26.10.20

Møtereferat 28.10.19

Møtereferat 27.05.19

Møtereferat 28.01.19

Møtereferat 20.06.18

Møtereferat 07.03.18 

Mandat 

Mandat for brukerutvalg bil - BSØ 16.11.17