Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Formålet med prosjektet er en mer effektiv og helhetlig oppfølging av barnefamilier som opplever vedvarende lavinntekt. Nye arbeidsmetoder prøves ut som et samarbeid mellom brukere, praktikere og forskere.

Hva går prosjektet ut på?

Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang en landsdekkende utprøvning av en modell for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier med utgangspunkt i NAV-kontorene. Forsøket inngår som et tiltak i satsningen Barn som lever i fattigdom - regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015-2017.

Prosjektets mål er tosidig. Den overordnede og langsiktige målsetningen er å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering.

Den kortsiktige målsettingen er å utvikle og prøve ut en oppfølgingsmodell som kan gi bedre resultater for familiene i målgruppen. Modellen skal danne grunnlag for konkrete anbefalinger og en bredere implementering i NAV og samarbeidende tjenester i kommuner/bydeler.

Bakgrunn

Forskningsinstituttet Fafo gjennomførte en kunnskapsoppsummering på effektevalueringer av oppfølgingsmodeller fra 2014. De fant få eksempler på slike effektevalueringer. Fafo fant imidlertid at en rekke prosjekter har vist virksomme elementer som kan inngå i et program som kan prøves ut. Anbefalte elementer er: tett oppfølging, fast kontaktperson, myndiggjøring, koordinering og samarbeid på tjenestesiden. Dessuten er det helheten snarere enn enkeltdelene som synes å gi effekt og design for evaluering.

Konklusjonen fra forarbeidet er at det er en mangel på tilgjengelige, kunnskapsbaserte (effekt-evaluerte/virksomme) og helhetlige modeller eller programmer for oppfølging av lavinntektsfamilier. Derfor er det nødvendig å utvikle og prøve ut en egen modell eller et program tilpasset det norske velferdssystemet, som kan egne seg for bred implementering der NAV samarbeider med øvrige tjenesteområder i kommunene.

Hvilken forskningsmetodikk benyttes?

Prosjektet blir prosess- og effekt evaluert av OsloMet - storbyuniversitetet. Et eget forskerteam fra Arbeidsforskningsinstituttet og Sosialforskningsinstituttet skal følge prosjektet både i siste del av fase 1 (utviklingsfase) og i fase 2 (forskningsfase).

Forskningen gjennomføres som et randomisert kontrollert studie, hvor NAV kontorene i forskningsfasen deles i to grupper; en tiltaksgruppe og kontrollgruppe.

Målgruppen, målområdene og ressurstilførselen er den samme for begge kontorgruppene. Alle kontorene skal tilsette  to «familiekoordinator» som skal følge opp familiene. Kontorene i tiltaksgruppen forplikter seg til å følge en bestemt oppfølgingsmetodikk i arbeidet med , mens kontorene i kontrollgruppen velger organisering og arbeidsmetodikk selv. 

Det vi oppnår med denne type studie er at å få kunnskap om effekter av modellen som er utviklet, om denne er bedre enn «business as usual»  og hvilke mekanismer ved bruke av modellen og metodikken som har størst betydning.

Hvor foregår forsøkene?

Det ble valgt ut tre pilotkontorer i prosjektets utviklingsfase (fase 1), med oppstart i 2015. NAV Ringerike, NAV Sarpsborg og NAV Søndre Nordstrand. Prosjektmedarbeidere fra disse tre kontorene har bidratt i utvikling og utprøving av metoder og verktøy til bruk i prosjektets forskningsfase (fase 2).

Randomiseringen av de 29 kontorene som er med i prosjektet i forskningsfasen ble foretatt 14. oktober 2016. Kontorene ble tilfeldig trukket ut til enten å være tiltaks- eller sammenligningskontor. Tiltaksgruppen skal følge en bestemt metodikk og følges tett opp av prosjektet. Sammenligningskontorene kan velge metodikk selv, og vil bare rapportere ihht et vanlig Barnefattigdomsprosjekt.

Slik ble resultatet:

 Helheltlig oppfølging av lavinntekstfamilier2

Tidsramme

Prosjektets utviklingsfase, for utvikling av metode og verktøy varte frem til oktober 2016. Fra oktober 2016 starter fase 2 i prosjektet, som varer ut 2018. Tilskuddet til hvert enkelt NAV kontor er kr 915 000 pr. år.

Organisering

Utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med praktikerne ved pilotkontorene, deres ledere, samarbeidspartnere i kommunen og forskere fra OsloMet.

Prosjektet har en samarbeidsgruppe som består av representanter fra andre direktorater herunder Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Husbanken.

Prosjektets forskningsarbeid i regi av OsloMet har knyttet til seg en internasjonal referansegruppe.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Arbeids- og velferdsdirektoratet
Ingrid Raab
Epost: Ingrid.raab@nav.no
Tlf: 21 07 01 20//976 33 134

Prosjektleder OsloMet
Ira Malmberg-Heimonen
Epost: ira.malmber-heimonen@oslomet.no