Satsinger og aktiviteter

Help

Her finn du informasjon om satsingsområde, aktivitetar og prosjekt i Vestland.

#syktbrajobb

Prosjektet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte til unge arbeidssøkarar under 35 år, som mottek uføretrygd og som har ynskje om å kome ut i ordinært løna arbeid.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en fleire tilbod og tiltak for å hjelpe personar med psykiske helseproblem og som slit i arbeidslivet. I alle fylke er det òg tilsett ein fylkeskoordinator for arbeid, psykisk helse og rus.