NAV Rauma

Du kan avtale møte med rettleiaren din utanom desse opningstidene.
Kopier lenkeLenka er kopiert
  • Hjelp til å kome i jobb
  • Hjelp i nødssituasjonar, til dømes mellombels butilbod eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgiving
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tenester dersom du treng det
  • Kommunal bustad
  • Bustøtte frå Husbanken
  • Startlån og tilskot frå kommunen
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
Kopier lenkeLenka er kopiert
Kopier lenkeLenka er kopiert
Kopier lenkeLenka er kopiert