NAV Øst i Agder

  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Oppfølging av personer i fengsel
  • Introduksjonsprogrammet
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Bostøtte fra Husbanken