NAV Nordfjord

Kopier lenkeLenka er kopiert
  • Hjelp til å kome i jobb
  • Hjelp i nødssituasjonar, til dømes mellombels butilbod eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgiving
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tenester dersom du treng det
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Kommunal bustad
  • Oppfølging av personar med rusproblem
  • Oppfølging av personar med psykiske helseproblem
Kopier lenkeLenka er kopiert
Kopier lenkeLenka er kopiert
Kopier lenkeLenka er kopiert