NAV Midt-Agder

  • Hjelp til å kome i jobb
  • Hjelp i nødssituasjonar, til dømes mellombels butilbod eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgiving
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tenester dersom du treng det
  • Flyktningtenesta
  • Startlån og tilskot frå kommunen
  • Bustøtte frå Husbanken
  • Introduksjonsprogrammet