NAV Giske

Du kan avtale møte med rettleiaren din utanom desse opningstidene.
 • Hjelp til å kome i jobb
 • Hjelp i nødssituasjonar, til dømes mellombels butilbod eller økonomisk sosialhjelp
 • Økonomi- og gjeldsrådgiving
 • Tilgang til PC
 • Hjelp til å bruke digitale tenester dersom du treng det
 • Kommunal bustad
 • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
 • Oppfølging av personar med rusproblem
 • Oppfølging av personar med psykiske helseproblem
 • Oppfølging av personar i fengsel
 • Flyktningtenesta