NAV Ålesund

Du kan avtale møte med rettleiaren din utanom desse opningstidene.
  • Hjelp til å kome i jobb
  • Hjelp i nødssituasjonar, til dømes mellombels butilbod eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgiving
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tenester dersom du treng det
  • Utskriving av sjøfartsbok og formidling av sjøfolk
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Oppfølging av personar med rusproblem
  • Oppfølging av personar med psykiske helseproblem
  • Kommunal bustad