Forholdstall og delingstall

Forholdstall og delingstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter nye fleksible uttaksregler for alderspensjon.

Forholdstall og delingstall reflekterer to forhold:

  • Levealdersjustering: Dersom levealderen i befolkningen øker mellom årskull, så vil delingstallene og forholdstallene føre til at den årlige pensjonen reduseres noe fra årskull til årskull som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonist. Dette gjelder for en gitt uttaksalder. Den enkelte kan kompensere for levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av pensjon noe.
  • Fleksibelt uttak: Jo tidligere man tar ut pensjon, jo flere år kan man regne med å være pensjonist, og omvendt ved utsatt uttak av pensjon. Delingstallene og forholdstallene er fastsatt nøytralt, slik at den samlede pensjonen man kan regne med å få utbetalt gjennom livsløpet ikke vil påvirkes av valg av uttaksalder. Den årlige pensjonen vil derfor øke jo lenger man utsetter uttaket av pensjon.

Hvilke årskull påvirkes av forholdstall og delingstall?

Personer født i 1943-1953 tjener opp alderspensjon etter dagens opptjeningsregler. Alderspensjonen beregnes i hovedsak etter samme regler som tidligere, men der pensjonen til slutt divideres på et forholdstall. Forholdstallet er 1 for 1943-årskullet når uttaket skjer ved 67 år. For andre årskull og andre uttaksaldre uttrykker forholdstallet i hovedsak hvor mye forventet gjenstående levetid avviker fra forventet gjenstående levetid for 1943-årskullet ved 67 år. Et forholdstall lavere enn 1 innebærer at den årlige pensjonen blir høyere enn den ville blitt uten de nye fleksible uttaksreglene, mens et forholdstall høyere enn 1 vil gi lavere pensjon.

Personer født i 1963 eller senere tjener opp alderspensjon etter nye opptjeningsregler. Levealdersjusteringen skjer gjennom såkalte delingstall. Nye opptjeningsregler innebærer årlig oppsparing av en pensjonsbeholdning. Som hovedregel beregnes årlig pensjon ved at pensjonsbeholdningen divideres med delingstallet på uttakstidspunktet. Delingstallet uttrykker i hovedsak årskullets forventede gjenstående levealder på uttakstidspunktet.

Personer født i 1954-1962 tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Levealdersjusteringen for disse skjer gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

Fastsetting av forholdstall og delingstall

NAV fastsetter endelige forholdstall og delingstall for uttaksaldre mellom 62 år og 75 år innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år, og tallene endres ikke etter at de er fastsatt. NAV utarbeider også prognoser for fremtidige forholdstall og delingstall, basert på mellomalternativet i SSBs befolkningsfremskrivninger. Disse blir utarbeidet for å gi en indikasjon om hva pensjonen kan bli for de årskullene der endelige forholdstall og delingstall ennå ikke er fastsatt.

Se de fastsatte forholdstallene og prognoser for forholdstall og delingstall.

Du kan lese mer om regelverket for fastsetting av forholdstall i folketrygdloven kapittel 19 og for fastsetting av delingstall i folketrygdloven kapittel 20.