Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd i utlandet

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med mottakere bosatt i utlandet.

Leveattester innhentes for å sikre at pensjon og uføretrygd blir utbetalt til rett mottaker. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev fra NAV. Frist for innsending av leveattesten vil stå i brevet. Attesten skal underskrives av mottakeren selv. I tillegg skal to vitner (to myndige personer) eller en offentlig myndighet på mottakerens hjemsted bekrefte at mottakeren lever.

Hvis du er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret i Norge, vil du motta leveattesten digitalt. Du vil få varsel på e-post eller SMS om at du har mottatt et brev fra NAV, og må logge deg på Ditt NAV og finne brevet i Din pensjon eller Din Uføretrygd. Leveattesten må skrives ut og fylles ut, og deretter sendes inn pr. post. NAV har foreløpig ingen løsning for digital innsendelse av leveattester.  Hvis du ikke mottar leveattest eller du har problemer med å logge inn og finne leveattesten som er tilsendt digitalt, kan leveattestskjema lastes ned og skrives ut fra våre nettsider. Skjemaet fylles ut med navn, fødselsnummer og adresse, og sendes til NAV i underskrevet og bekreftet stand.

Stans av utbetaling

Dersom leveattesten ikke sendes inn, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil utbetalingen etter en påminnelse bli stanset.

Har du spørsmål om leveattester?

NAV får vanligvis mange henvendelser i forbindelse med leveattestutsendelsen. Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Leveattesten min vil komme frem for sent. Er det mulig å få forlenget fristen?

Vi kan ikke forlenge fristen. Dette har sammenheng med at utsendelse og innregistrering av leveattester er automatisert, og det er derfor ikke mulig å følge opp individuelle frister manuelt. Dersom du ikke har sendt inn attest innen fristen får du en påminnelse. Påminnelsesbrev (vedlagt leveattest) med ny frist for innsendelse vil bli sendt ut, selv om du har gitt beskjed om forsinkelse. Ytelsen vil ikke bli stanset før den nye fristen som angis i påminnelsesbrevet er utløpt.

Jeg har nylig sendt inn bekreftelse på at jeg lever. Må jeg sende inn ny leveattest nå?

Ja. Hvis du har mottatt leveattest i posten, må du sende den inn i utfylt stand. På grunn av at mange av rutinene i forbindelse med leveattester er automatisert, har vi ikke mulighet til å følge opp manuelt de som sender inn leveattest på eget initiativ utenom den årlige kontrollen.

Kan leveattesten skannes og sendes per e-post?

Nei. Leveattesten inneholder personopplysninger og e-post er ingen sikker kanal for forsendelse av slik informasjon til NAV.

Kan leveattesten sendes med rekommandert post eller budfirma?

Nei. Vi ønsker at du benytter vanlig brevpost, da vi ikke har noen mulighet for manuelt mottak og kvittering av andre type forsendelser. 

Kan jeg få bekreftelse på at NAV har mottatt leveattesten min?

Leveattester blir sendt til mange tusen mottakere hvert år. Skulle det vise seg at din attest ikke har nådd frem, eller har blitt forsinket i postgangen, vil du høre fra oss. Du trenger derfor ikke å ta kontakt med NAV for å få bekreftet at leveattesten er mottatt.

Hvis du har andre spørsmål i forbindelse med leveattestene, kan du ta kontakt med NAV på telefon +47 55 55 33 34.

Har du mottatt leveattest fra utlandet? 

NAV administrer ikke pensjon som utbetales fra andre land. Skal du levere leveattest til andre land, kan du få hjelp til underskrift og attestering hos Tingretten eller Byfogden i Oslo.