Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

På denne siden finner du informasjon om særregler om hvordan du skal føre arbeid, annen aktivitet og fravær ifm. koronasituasjonen. Særreglene gjelder i hovedsak for dagpenger, men særregler ved smitte og smittevern gjelder også for tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger.

Mer informasjon om meldekort og hvordan du skal fylle det ut finner du her:

Dagpenger: Midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring

Du skal alltid føre opp de dagene du gjennomfører utdanning eller opplæring under spørsmålet om tiltak/kurs/utdanning på meldekortet. 

NAV trenger informasjon dersom du mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Har du ikke orientert NAV om dette allerede kan du gjøre det via tjenesten Skriv til oss.

Fra og med mandag 20. april kan du kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring dersom du ikke mottok ytelser fra Statens lånekasse for utdanning når du ble arbeidsledig eller permittert. Det er ikke et krav at du har fått godkjent utdanningen eller opplæringen av NAV, se mer informasjon.

Særreglene gjelder fra 20. april og til 31. desember 2020. Regjeringen har foreslått å utvide ordningen fram til 1. juli 2021.

Får du arbeid, skal du føre opp de timene du arbeider.

Dagpenger: Midlertidig ordning om dagpenger til lærlinger 

Fra 20. mars til og med 31. oktober 2020 kan du som permittert lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat få innvilget dagpenger uten å fylle kravet til minste arbeidsinntekt. Du skal føre opp de dagene du gjennomfører utdanning eller opplæring under spørsmålet om tiltak/kurs/utdanning på meldekortet. 

Er du lærling og har mistet læreplassen eller blitt permittert, har du midlertidig rett til dagpenger selv om du fortsetter utdanningen. Dersom du jobber har du krav på lønn. Dette gjelder uavhengig av om det er arbeid for lærebedriften eller andre arbeidsgivere. Timer med arbeid skal føres på meldekortet.

Ordningen gjelder for

  • lærlinger som har en lærekontrakt
  • lærekandidater med opplæringskontrakt
  • praksisbrevkandidater

Her finner du mer informasjon

Får du arbeid, skal du føre opp de timene du arbeider.  

Dagpenger: Arbeid innenfor jordbruk, skogbruk og gartneri i perioden 13. april til 31. oktober

Fra og med mandag 13. april til og med 31. oktober 2020 skal du kun føre halvparten av timene du jobber innenfor jordbruk, skogbruk og gartneri på meldekortet. 

Dette omfatter arbeid for virksomheter som er registrert med næringskode 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk med unntak av 01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell og næringskode 02.1 Skogskjøtsel om andre skogbruksaktiviteter i enhetsregisteret. 

For 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk omfattes følgende næringskoder av særreglene:

  • A 01.1 Dyrking av ettårige vekster, f.eks. korn, belgvekster, oljeholdige vekster, grønnsaker og rot- og knollvekster 
  • A 01.2 Dyrking av flerårige vekster, f.eks. frukt som vokser på trær eller busker, nøtter, vekster for produksjon av drikkevarer og krydder
  • A 01.3 Planteformering
  • A 01.4 Husdyrhold), f.eks. melkeproduksjon, oppdrett, saue-, geite-, svine- og fjørfehold
  • A 01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
  • A 01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting, f.eks. tjenester tilknyttet planteproduksjon og husdyrhold, etterbehandlings av vekster etter innhøsting og behandling av såfrø

Dagpenger: Naturalytelser

Dersom du mottar naturalytelser, som fri telefon, avis m.m., skal disse ikke omregnes til timer som skal føres på meldekortet. Det innebærer at naturalytelser du mottar ikke vil påvirke dagpengene dine. 

Dagpenger, tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger: Kan ikke jobbe eller delta på aktiviteter på grunn av smitte eller av hensyn til smittevern

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger, tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger. Du skal verken føre sykdom eller fravær på meldekortene. Det betyr at dagpenger, tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger utbetales også for disse dagene.

Arbeidssøkere med dagpenger eller tiltakspenger – hva skal du føre på meldekortet

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger eller tiltakspenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre fravær. Du skal heller ikke skal føre sykdom, med mindre du er sykmeldt og skal ha sykepenger.

Spesielt for dagpenger

Har du hjemmekontor og jobber, skal du føre opp arbeid på vanlig måte. Har du fravær fra jobb på grunn av karantene, men får betalt lønn, skal du føre opp de timene du skulle ha jobbet.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger – hva skal du føre på meldekortet

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i arbeidsavklaringspengene. For arbeidsavklaringspenger innebærer dette ikke endringer i hva du fører på meldekortene.