Brukerpass

Brukerpassordningen er forankret i verdiene likestilling, selvbestemmelse, aktiv deltakelse, personlig og sosialt ansvar. Formålet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen.

Brukerpasset er en avtale mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral. Avtalen gir deg utvidet ansvar og økt innflytelse i egen hjelpemiddelsak gjennom en fullmakt (brukerpass). Det innebærer at du har mulighet til selv å velge samarbeidspartner ved behov for utprøving, bytte av hjelpemiddel eller teknisk service og reparasjon. Du kan ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral eller med hjelpemiddelfirma, og du kan bestille produkter fra hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning selv. Du kan benytte fagpersoner som rådgivere for å komme fram til riktig løsning. Fordelingen av oppgaver og ansvar mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral defineres i avtale, og kan endres hvis du ser behov for det.

Målgruppen for brukerpasset er alle erfarne brukere med god innsikt i egne behov. I tillegg må du være motivert for å styre og innta en aktiv rolle i store deler av prosessen selv, fra behov oppstår til løsningen er på plass. Du må være over 18 år, fylle inngangsvilkårene i Folketrygdloven og ha en relasjon til NAV Hjelpemiddelsentral. Både voksne hjelpemiddelbrukere og barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre eller foresatte kan være aktuelle for ordningen.

Hvilke hjelpemidler gjelder brukerpasset for?

Brukerpasset gjelder for alle hjelpemidler du har i utlån og som du har vedtak på, unntatt bil.

Når du inngår avtale om brukerpass, er det mulig å begrense passet til kun å gjelde de hjelpemidlene du har mest erfaring med og kunnskap om. Dette avgjør du i dialog med hjelpemiddelsentralen.

Valg av tekniske hjelpemidler må skje innenfor NAVs retningslinjer, som er styrt av nasjonale rammeavtaler.

De nasjonale rammeavtalene inneholder alle produktene du kan velge blant. Oversikt over hvilke hjelpemidler det er, finner du på hjelpemiddeldatabasen.no.

Når du søker om et hjelpemiddel skal du først vurdere om hjelpemidlene som er på avtale kan dekke ditt behov. Hvis det ikke dekker behovet, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. I slike tilfeller kan det være mulig å søke dispensasjon.

Hva må du gjøre når behov oppstår eller endrer seg? 

Som brukerpassinnehaver har du utvidet myndighet og ansvar i formidlingsprosessen. Dersom ditt hjelpemiddel har blitt ødelagt eller slitt eller ditt behov har endret seg, er det først og fremst du som vet hva du trenger og hvem som kan bistå deg.

Service og reparasjon
Når noe er ødelagt eller slitt trengs vanligvis service eller reparasjon. Det er du som avgjør hvem som skal utføre dette. Hvis du velger å bruke hjelpemiddelfirma, må du henvende deg til NAV Hjelpemiddelsentral for å få bestillingsnummer. Dette skal du få enkelt og raskt og du skal ikke ha utgifter ved bruk av leverandør, til for eksempel forsendelse, transport eller hvis leverandør utfører oppdraget hos deg.

Av og til kan hjelpemiddelsentralen eller kommunen bistå deg like godt og raskt som en leverandør. Ofte kan problemene løses over telefon, eller ved at lokal serviceperson utfører oppdraget. Ta kontakt. Gjennom dialog finner vi ut hva som passer best for deg.

Bytte av hjelpemiddel
Bytte av hjelpemiddel kan gjøres i følgende situasjoner:

  • Hjelpemiddelet passer ikke
  • Hjelpemiddelet er utslitt eller defekt, og kan ikke repareres

Hvis hjelpemiddelet er utslitt eller defekt og ikke kan repareres, skal du få utlevert et likt eller et tilsvarende hjelpemiddel. Det trengs ikke ny søknad, og som brukerpassinnehaver kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen.

Dersom hjelpemiddelet ikke lenger dekker dine behov, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen for en samtale. Sammen kan vi vurdere om det finnes løsninger som er bedre for deg. Se også punktet Utprøving nedenfor.

Dersom du ønsker å bytte fra en type hjelpemiddel til et annet, for eksempel fra manuell til elektrisk rullestol, må det gjøres nytt vedtak. Med brukerpass har du en enklere formidlingsløype ved at du for eksempel kan gå direkte til hjelpemiddelsentralen for informasjon, utprøving og valg av produkt. Søknadsskjema finner du på nav.no.

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, skal det leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral.

Utprøving
Du kan velge om du vil prøve ut hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen eller hos leverandør. På hjelpemiddelsentralen kan du prøve ut hjelpemidler fra flere leverandører samtidig. Hvis du benytter en leverandør som tar betalt for utprøvingen, må du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for å få et bestillingsnummer. Dette skal du få enkelt og raskt.

NAV Hjelpemiddelsentral bestiller alle produkter. Dette gjelder også hvis du har vært på utprøving hos leverandør; kontakt hjelpemiddelsentralen for å få iverksatt bestillingen.

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en forenklet formidling av enkle hjelpemidler ikke krever søknad. Du som har brukerpass kan også benytte denne ordningen. Vi anbefaler at du gjennomfører godkjenningskurs før du tar i bruk bestillingsordningen. Kurset er lett tilgjengelig som e-læring på kunnskapsbanken.net.

Varighet på brukerpasset

Brukerpasset er gyldig så lenge du kan og ønsker å bruke ordningen. Det anbefales at bruker og hjelpemiddelsentralen har oppfølgingssamtaler med jevne mellomrom og når behov endres. Hvordan dette gjøres må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avtales i samtale ved tildeling av brukerpass.

Kontakt din hjelpemiddelsentral

Dersom du ønsker brukerpass eller har spørsmål om ordningen, må du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Illustrasjon: en smilende dame og symboler for ulike typer hjelpemidler (bevegelse, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og syn)
Illustrasjon fra heftet om brukerpassordningen