Sosialtjenesteloven (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen) regulerer både de individuelle tjenestene til brukerne, og kommunenes oppgaver i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Direktoratet har blant annet ansvaret for rundskrivet til sosialtjenesteloven. Rundskrivet er normerende og retningsgivende for kommunene innenfor rammen av forsvarlige tjenester i sosialtjenesteloven.

Fylkesmannen er i sosialtjenesteloven tillagt ansvaret for klagesaksbehandling og å føre tilsyn med kommunenes etterlevelse av loven, og gir kommunene veiledning.

Arbeids- og velferdsdirektoratet mottar løpende henvendelser om forståelsen og etterlevelsen av regelverket. Disse henvendelsene svares ut ved revidering av rundskriv, eller gjennom fortolkninger, uttalelser og brev fra direktoratet.

Henvendelser om lovfortolkning av sosialtjenesteloven sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet som brev eller e-post: direktoratet@nav.no. Merk henvendelsen med: Lovfortolkning sosialtjenesteloven – tema for henvendelsen.