Du fortsetter å være medlem uavhengig av om du er:

  • yrkesaktiv
  • ikke-yrkesaktiv
  • selvstendig næringsdrivende eller
  • arbeidstaker.
  • student

Hvis du ikke er medlem i folketrygden før du ankommer Svalbard, blir du medlem som arbeidstaker for en norsk arbeidsgiver, som driver virksomhet der. Medlemskapet varer så lenge du har et bestående ansettelsesforhold etter arbeidskontrakt, og i opptil en måned etter at arbeidsforholdet er slutt, såfremt du fortsatt oppholder deg på Svalbard i denne tiden. Medlemskapet gjelder også når du er sykmeldt fra jobben eller har permisjon i forbindelse med fødsel.

Det er ikke mulig å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette henger sammen med at det i utgangspunktet er arbeidstilknytningen som er grunnlaget for opphold på Svalbard.

Generelt om lovgivningen

Gjennom Svalbardtraktaten av 1920 ble Svalbard en del av Kongeriket Norge. Det er Norge som vedtar og håndhever lovene som gjelder på Svalbard. Lovgivningen må imidlertid ikke stride mot Svalbardtraktatens bestemmelser. Som hovedregel gjelder norsk privatrett, strafferett og hvordan den norske lovgivningen skal håndheves. Andre lovbestemmelser gjelder ikke, bortsett fra når dette er særskilt fastsatt.

EØS-regelverket gjelder således ikke på Svalbard. Imidlertid gjelder Nordisk konvensjon om trygd. (lenke). Dette betyr at trygdereglene i EØS-avtalen også gjelder på Svalbard for personer som har hatt trygderettigheter i et nordisk land før de kommer til Svalbard.

Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard. Dette betyr at alle borgere av stater som er part i Svalbardtraktaten har rett til adgang og opphold på øygruppen, uavhengig av om de har oppholdstillatelse i Norge. Det er en forutsetning at man har et sted å bo og kan forsørge seg. Det gis ingen sosialhjelp på Svalbard.

Les mer om lovgivningen på Svalbard på sysselmannen.no