Hva er oppfostringsbidrag?

Oppfostringsbidrag er økonomisk bidrag som kommunen kan kreve fra foreldrene når kommunen har overtatt omsorgen for et barn etter vedtak etter barnevernloven. Kommunen kan bare kreve oppfostringsbidrag dersom det kan anses rimelig ut i fra foreldrenes økonomiske situasjon og forholdene for øvrig.

Hvordan og når kan kommunen søke?

  • Blanketten NAV 57-00.05. Opplysnings- og kravblankett for kommunen benyttes til å søke om oppfostringsbidrag.
  • Hvis kommunen søker om oppfostringsbidrag fra begge foreldrene, må kommunen fylle ut to skjemaer.
  • Oppfostringsbidraget skal ikke overstige utgiftene som kommunen har til forsørging av barnet hver måned. Kommunen må oppgi hvor høye utgiftene er.
  • Kommunen må presisere hvor mye samværet utgjør.
  • Kommunen kan ikke kreve oppfostringsbidrag når bidragspliktige bor i utlandet.
  • Ved frivillige plasseringer av barnet (vanligst etter barnevernsloven § 4-4 femte ledd) må kommunen ha informert foreldrene om oppfostringsbidrag før kommunen søker om bidrag. I slike tilfeller skal foreldrene uttale seg om bidragets størrelse før NAV fastsetter oppfostringsbidraget.
  • Kravet kan ikke innvilges eller endres mer enn 3 måneder tilbake i tid fra søknadstidspunktet.

Hvordan kan bidragspliktige søke om endring eller gi svar? 

Den bidragspliktige kan  søke om endring eller gi svar på skjema «Opplysnings - og kravblankett for den bidragspliktige».

Du som er bidragspliktige bruker skjemaet når:

  • du skal gi opplysninger fordi du har fått krav om å betale oppfostringsbidrag
  • du er pålagt å betale oppfostringsbidrag og søker om endringer
  • du søker om å få ettergitt gjeld i forbindelse med oppfostringsbidrag

Oppfostringsbidrag kan ikke endres mer enn 3 måneder tilbake i tid fra den bidragspliktige fremsetter søknad om endring.

Hvordan beregnes oppfostringsbidrag?

Oppfostringsbidrag fastsettes skjønnsmessig. NAV tar utgangspunkt i hvordan barnebidrag beregnes, og til faktiske boutgifter. Det er vanlig at oppfostringsbidraget er noe redusert i forhold til hva bidraget ville vært beregnet til dersom det var et ordinært barnebidrag.

Oppfostringsbidraget reduseres ytterligere dersom bidragspliktige har redusert bidragsevne, og har dokumentert faktiske boutgifter som er høyere enn de faste satsene for boutgifter.

I fastsettelsen av bidraget tas det også hensyn til om bidragspliktige betaler bidrag til andre barn. Hvis den bidragspliktige ikke har full bidragsevne på grunn av andre barnebidrag, så skal oppfostringsbidrag stå tilbake for disse barnebidragene.

Dersom den bidragspliktige ikke har bidragsevne skal det ikke beregnes et oppfostringsbidrag.

Opphør av oppfostringsbidrag

Oppfostringsbidrag opphører fra samme måned som plasseringen av barnet opphører. For eksempel hvis barnet flytter tilbake til en forelder den 10. juni skal oppfostringsbidraget opphøre fra 1.juni.

Oppfostringsbidrag løper ellers ut den måneden barnet fyller 18 år og fastsettes ikke etter at barnet har fylt 18 år.