6.1 Historikk

Statistikken ble publisert for første gang i 2001 med tall tilbake til 2. kvartal 2000.

6.2 Sammenlignbarhet over tid

Det er tydelig innslag av sesongvariasjon i sykefraværet. Derfor sammenliknes sykefraværet i et kvartal best med samme kvartal i tidligere år.

Bevegelige helligdager i sin alminnelighet og påsken i særdeleshet påvirker nivået av avtalte dagsverk og sykefraværsdagsverk. Det er videre en tendens til at de avtalte dagsverkene påvirkes mer enn sykefraværsdagsverkene. Dette fører til at sykefraværsprosenten blir høyere i et kvartal med mange fridager enn den ville blitt uten disse fridagene. Dette igjen kan vanskeliggjøre sammenlikning av sykefraværsprosenten for samme kvartal fra ett år til et annet, typisk når påsken skifter mellom å være i 1. og 2. kvartal.

I mars 2004 hadde ca. 1 000 000 arbeidstakere tilgang til lengre egenmeldingsperiode som følge av at bedriften de jobbet i har inngått IA-avtale. Disse arbeidstakerne kan nå bruke egenmelding for å dokumentere sykefravær som tidligere ville krevd sykmelding fra lege. Vi antar derfor at det har vært en dreining fra legemeldt til egenmeldt fravær, særlig i løpet av 2003.

Brudd i statistikken 2009

Som følge av ny næringsgruppering (SN2007) får vi et brudd i statistikken fra og med 1. kvartal 2009. Dette betyr at tidligere kvartaler ikke lenger er direkte sammenlignbare med statistikk fra og med 1. kvartal 2009. Dette er svært viktig å ta hensyn til når man kommenterer utviklingen.

Endringer i næringsstrukturen (SN2007)

Sammenlignet med gammel næringsstruktur (SN2002) er det i SN2007 flere større endringer. Dette påvirker sykefraværsstatistikken ved at det på høyeste nivå er innført nye næringer og nye begreper. I tillegg har det blitt gjort mer detaljert på undernivåer for å gjenspeile ulike former for produksjon.

Dette er de viktigste forskjellene mellom SN2002 og SN2007:

Vannforsyning; avløps- og renovasjonsvirksomhet – nytt næringshovedområde med aktiviteter fra både industri og renovasjonsvirksomhet i SN2002

Informasjon og kommunikasjon – nytt næringshovedområde som inneholder aktiviteter fra ulike næringer i SN2002, bl.a. forlagsvirksomhet, film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, telekommunikasjon, informasjonstjenester og tjenester tilknyttet informasjonsteknologi.

Tidligere næringshovedområdet for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet i SN2002 er nå delt inn i tre næringshovedområder i SN2007. Eiendomsdrift er nå et eget næringshovedområde pga sin størrelse og viktighet i nasjonalregnskapet. De resterende aktivitetene er delt inn i næringshovedområde faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, som dekker aktiviteter som krever utdannelse, og gjør spesialisert kunnskap og ferdigheter tilgjengelig for brukere, og næringshovedområde forretningsmessig tjenesteyting som dekker aktiviteter som støtter generell forretningsdrift.

På det høyeste nivået kan enkelte næringer sammenlignes med tidligere versjoner av standarden. Men dette krever at man setter seg inn i de detaljerte endringene som er gjort på undernivåene i SN2007. De nye hovednæringsområdene kan på ingen måte sammenlignes med tidligere versjoner. Dette gjelder for eksempel hovednæringsområde Informasjon og kommunikasjon. For spesielt interesserte kan man laste ned korrespondansetabeller på nettsiden til eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nace_rev2/introduction

Innføringen av A-ordningen

1. januar 2015 ble A-ordningen innført. Dette medførte endringer i innrapporteringen av ansettelsesforhold og inntekt til det offentlige. Dette ga en bedre kvalitet på datagrunnlaget på grunn av en bredere dekning av gruppen. På grunn av dette ble det gjort justeringer i utarbeidelsen av de avtalte og tapte dagsverkene som inngår i sykefraværsprosenten. Effekten av innføringen av nytt datagrunnlag i 1. kvartal 2015 på sykefraværsprosenten er svært liten, men den kan ha ulik påvirkning på enkelte fylker og næringer.