4.1 Definisjoner av sentrale begreper

Avtalte dagsverk: Dager man etter avtalen skal være på jobb og som er korrigert for stillingsandel. I praksis regnes mandag til fredag med unntak av offentlige fridager (f.eks 17. mai og Skjærtorsdag) som ”dager man skulle vært på jobb”.

Sykefraværstilfelle: En sammenhengende periode en person har legemeldt sykefravær fra et arbeidsforhold. Innenfor et fraværstilfelle kan det være registrert flere sykemeldinger (forlengelser). En person som er sykmeldt i to atskilte perioder i et kvartal og har to arbeidsforhold, vil generere fire sykefraværstilfeller i gjeldende kvartal.

Sykefraværsdagsverk: avtalte dagsverk tapt på grunn av egen sykdom, korrigert for uføregrad.

Sykefraværsprosent: Sykefraværsprosent = (Sykefraværsdagsverk X100 ) / Avtalte dagsverk.

Varigheten til et sykefraværstilfelle måles i kalenderdager.

4.2 Andre kjennetegn i statistikken

 • Kjønn
 • Aldersgruppering: 16-19 år, 5 års aldersgrupper til og med 69 år.
 • Næring er kodet etter Standard for næringsgruppering, SN2008.
 • Bostedsfylke er avledet fra bostedskommune
 • Sektor er kodet etter Standard for institusjonell sektorgruppering
 • Uføregrad
 • Diagnose er kodet etter standarden ICPC
 • IA-status

4.3 Målevariable

 • Sykefraværsprosent
 • Sykefraværsdagsverk
 • Sykefraværstilfeller