Publisering startet i 2001 og erstatter de delvis summariske statistikkene som har dekket statlig og deler av privat sektor med en helhetlig statistikk som skal dekke alle næringer og sektorer og lette sammenlikning mellom disse.

2.1 Formål

Statistikken skal belyse utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, sektor, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte. Dette skal bla. danne grunnlag for å utvikle og evaluere tiltak mot sykefravær. Statistikken er sentral i evalueringen av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Målsettinger som har vært styrende i planleggingen av statistikken:

  1. Mulighet for arbeidsgiver og bevilgende myndigheter til å foreta pålitelige utgiftsanslag.
  2. Mulighet for partene i arbeidslivet til å vurdere effekten av ulike tiltak som settes i verk for å redusere sykefraværet.
  3. Mulighet for å identifisere risikogrupper for å kunne sette i verk forebyggende tiltak.
  4. Mulighet for sammenligning over tid som grunnlag for forskning på området.

2.2 Om stønadsområdet

Arbeidstakere som er syke utover egenmeldingsperioden må kontakte lege (eventuelt kiropraktor eller manuellterapeut) for eventuelt å få sykmelding. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved første gangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding.