Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I juni 2019 var det 14600 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2018 var antallet 15100. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 3,1 prosent. I juni 2010 var antallet mottakere 22100. 

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,2 år i juni 2019. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I juni 2019 var andelen 84 prosent mot 73 prosent i juni 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11400 i juni 2019. På samme tidspunkt i 2018 var antallet mottakere 11700. I juni 2010 var antallet mottakere 13700.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i juni 2019. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I juni 2019 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I juni 2019 var det 29 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. 20 av mottakerne var kvinner og 9 var menn. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I juni 2010 var antallet 113.