Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I mars 2019 var det 14 800 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2018 var antallet 15 200. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på tre prosent. I mars 2010 var antallet mottakere 22 100. Det utgjør en nedgang i antall mottakere på 33 prosent fra 2010 til 2019.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene.Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,2 år i mars 2019. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I mars 2019 var andelen 83 prosent mot 73 prosent i mars 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11 500 i mars 2019. Siden mars 2018 har antallet mottakere gått ned med to prosent. Da var antallet 11 700. I mars 2010 var antallet mottakere 13 800.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i mars 2019. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I mars 2019 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I mars 2019 var det 30 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. 21 av mottakerne var kvinner og 9 var menn. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I mars 2010 var antallet 119.