4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Supplerende stønad er lik folketrygdens minstepensjon. Stønaden reduseres med all inntekt mottakeren og eventuell ektefelle, registrert partner eller samboer har.

4.2. Målevariable

Antall pensjonister: Antall pensjonister som har mottatt supplerende stønad den aktuelle måneden.