5.1. Historikk

I tidligere Trygdestatistisk Årbok, finnes historikk bakover i tid tilbake til 1967. 

5.2. Brudd i statistikken

Ordningen ble innført 1.1.1989 som en del av tariffavtalen mellom LO og NHO, og gjaldt da bare 65- og 66-åringer innen LO-/NHO-området. Senere er ordningen utvidet flere ganger, og omfatter personer i alderen 62-66 år som mottar AFP. Statistikken omfatter mottakere i både privat og offentlig sektor og består av 5 forskjellige AFP-ordninger.

Fra 1.oktober 1997 ble aldersgrensen satt ned til 63 år. (Ikke for bank- og finansordningen). Fra 1.januar 1998 ble aldersgrensen satt ned til 62 år for bank- og finansnæringen, og fra 1.mars 1998 ble aldersgrensen satt ned til 62 år for de andre ordningene.

Før 1995 ble ikke alle i offentlig sektor registrert i daværende Trygdeetaten. Statistikken er derfor for lav i denne sektoren i perioden 1989-1995.

AFP-mottakere i offentlig sektor:  Pga. feil i applikasjonen ble for få tilfeller innrapportert i 2009 og 2010. Dette medførte også at tallene for antall mottakere i kommunal og statlig sektor ble for lave i årene 2009-2013. I forbindelse med omregning av AFP-ytelsen (ved overgang til alderspensjon) ble mange personer etterregistrert fra høsten 2013. Dette gjaldt spesielt 66-åringer i kommunal sektor. Tallene for nye mottakere ble dermed for høye for 2013.