4.1. Definisjoner av sentrale begreper

Avtalefestet pensjon i offentlig sektor (og privat sektor før 2011)

Grunnpensjon: Opptjenes på grunnlag av trygdetid (botid) i Norge.

Tilleggspensjon: Opptjenes på grunnlag av tidligere inntekt

Særtillegg: Hvis mottaker har liten eller ingen tilleggspensjon, tilståes det et særtillegg. Størrelsen avhenger av særtilleggsats og eventuell tilleggspensjon.

AFP-tillegg: Skattepliktig tillegg på 1700 kroner i måneden (beløp per november 2016)

 

Avtalefestet pensjon i privat sektor

Livsvarig del: Gis som et livsvarig tillegg til alderspensjonen, på grunnlag av opptjening.

Kronetillegg: Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år

Kompensasjonstillegg: Livsvarig tillegg til AFP livsvarig del for fødselskullene 1944-1962