Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I september 2019 var det 14500 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2018 var antallet 15000. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 3 prosent. I september 2010 var antallet mottakere 21700.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,2 år i september 2019. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I september 2019 var andelen 83 prosent mot 74 prosent i september 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11300 i september 2019. På samme tidspunkt i 2018 var antallet mottakere 11600. I september 2010 var antallet mottakere 13500.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i september 2019. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I september 2019 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I september 2019 var det 26 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I september 2010 var antallet 106.