Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

I desember 2019 var det 14200 personer som mottok pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner. Det har vært noe nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2018 var antallet 14900. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 4,3 prosent. I desember 2010 var antallet mottakere 21500.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav inntekt.

Gjennomsnittlig alder for mottakerne var 56,1 år i desember 2019. Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I desember 2019 var andelen 82,9 prosent mot 74,7 prosent i desember 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11300 i desember 2019. På samme tidspunkt i 2018 var antallet mottakere 11600. I desember 2010 var antallet mottakere 13500.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i desember 2019. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I desember 2019 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I desember 2019 var det 30 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært lavt i lengre tid. I desember 2010 var antallet i overkant av hundre.